BRUGERINFO
Skolens aktuelle uddanelser, fagudbud, læseplaner, m.m.   Skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangpunkt   Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten   Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten   Andet
Djurslandsskolen er fra 1. januar 2007 en specialskole i Norddjurs kommune. Skolen optager fortrinvis elever fra de to djurs-landkommuner.
 
Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er ramme for Djurslandsskolens overordnede formål, fagudbud og hele indretning.

Djurslandsskolen er opdelt i fire afsnit:

1) Indskoling: bh. kl. 1. 2. og 3.
    klassetrin omfattende 5
    grupper med i alt 34 elever.

2) Mellemtrin: 4. 5. 6. og 7.
    klassetrin omfattende 3
    grupper med i alt 30 elever.


3) Udskoling: 8. 9. og 10.
    klassetrin omfattende 4
    grupper med i alt 26 elever

4) Fjellerup afdeling omfattende
    4 grupper med i alt 29 elever
    fordelt over hele skole-
    forløbet.

Grupperne sammensættes efter elevernes alder og/eller under hensyntagen til fysisk og social udvikling og funktion. Elevtallet i gruppen fastsættes i videst muligt omfang således, at undervisning og det social-pædagogiske tilbud kan planlægges/varetages af et voksenteam bestående af mindst to lærere og to socialpædagoger. Gruppedannelse skal desuden være fremadrettet med henblik på, at eleverne undgår unødige skift igennem deres skoleforløb
.


  følge folkeskolelovens for-målsparagraf er skolens opgave blandt andet at styrke den enkelte elevs muligheder for at opnå en alsidig personlig udvikling. Djurslandsskolen driver undervisning ud fra folkeskolelovens bestemmelser om formål, fagrække, organisering og indretning.
Desuden har skolen oprettet skole-fritidsordning (sfo) i henhold til folkeskolelovens § 3. stk. 4.

Ud fra en holdning om at anskue barnets udvikling ud fra et helhedssyn har Djurs-landsskolen i de senere år fokuseret på at udvikle samarbejdet mellem skoledel og fritid. Dette betyder, at skolens målsætninger for skole- og fritidsdel skal ses på baggrund af fælles mål for helhed i elevernes skolegang.

Skolen lægger vægt på hele tiden at udvikle samarbejdet med forældrene, og der er vedtaget målsætninger herfor.

Der er udarbejdet pædago-giske målsætninger for skolens indskoling og udskoling på Damgården, samt Fjellerup afdeling og sfo.

Djurslandsskolens fokus på at udvikle undervisning og fritidstilbud på baggrund af det enkelte barns ressourcer og motivation har blandt andet medført, at udarbejdelse af individuelle elevplaner og regelmæssig og systematisk opfølgning på disse er obligatorisk grundlag for aktiviteterne.

Elevplanernes mål bliver til i et samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre. De individuelle elevplaner udvikles og evalueres på halvårlige konferencer, hvortil foruden forældrene også indkaldes sagsbehandlere fra den kommunale PPR, eventuelt socialforvaltning, samt - på udskolingsårgange - tillige repræsentant for Ungdommens Uddannelsescenter (UU) og sagsbehandler fra voksen-handicapområdet.

Med henblik på at skolens pædagogiske medarbejderes faglige forudsætninger for undervisninen og den socialpædagogiske indsats hele tiden er så opdateret og relevant som muligt, har Djurslandsskolen udarbejdet en kursus- og videreuddannelses-politik.

Djurslandsskolen udvælger hvert år en række store og små særlige fokusområder, som tildeles tid og opmærk-somhed i forskelligt omfang. 2006/07 fokuserer skolen på blandt andet udvikling af  års- og læseplaner i forbindelse med de fire afsnit: Indskoling, mellemtrin, udskoling, Fjellerup afdelingen. Desuden er der fagligt fokus på for eksempel Børn med multiple funktions-nedsættelser, IKT i undervisning og leg, Marte Meo Pædagogik, videoredigering, billedkunst, formidling af pædagogiske erfaringer.

  I 2006 har elevrådet gennemført en interview undersøgelse af undervis-ningsmiljø. Forlægget var spørgeskema fra DCUM (Dansk Center for Under-visningsMiljø). Elever fra 5. klassetrin og opefter deltog i undersøgelsen. Besvarelserne opgøres i elevrådet i februar 2007, og anbefalinger herfra behandles på LMU efterfølgende. Der skrives en artikel i skolens blad ”Snudens” påskeudgave med konklusioner fra undersøgelsen Hvordan har du det i skolen? I skoleåret 2006/07 har elevrådet gennemført en spørgeske-maundersøgelse blandt elever fra 5. klasse og opefter. Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med Lov om Undervis-ningsmiljø, hvor alle skoler minimum hvert tredje år skal spørge eleverne om deres syn på skolens undervisningsmiljø. På Djurslandsskolen har LMU besluttet, at elevrådet skulle stå for under-søgelsen, og nedenfor gengives centrale pointer fra den gennemførte undersøgelse. Selve undersøgelsesmaterialet er udarbejdet af ”Dansk Center for undervisnings-miljø”,(DCUM). Eleverne skal tage stilling til en række spørgsmål, om-handlende det fysiske og det psykiske arbejds-miljø. Medlemmerne af elevrådet blev sat ind i spørge-skemaerne og drog derefter ud i de enkelte klasser, hvor de forklarede, hvad undersøgelsen gik ud på. Skemaerne skulle afleveres 14 dage efter. Vi modtog 32 udfyldte skemaer. Ud fra disse har vi udvalgt nogle emner, som vi mener er relevante at arbejde videre med. En del elever er ikke særligt tilfredse med det fysiske arbejdsmiljø. Det angives, at der er lugt gener på toiletterne, i kondirummet og ved kaninbure. 25 mente at der var for meget larm i timerne. 20 elever mener ikke, der er plads nok i klasseværelserne. Ved spørgsmålet ”Er du glad for at gå i skole ? ”svarer 11 nogle gange, 2 ”nej aldrig” og 19 ”ja, tit”. Ved spørgsmålet ”Er du sammen med nogen efter skoletid ? ” svarer 5 ”ja, tit” 14 ”ja, nogle gange” 13 ”nej aldrig” ” Der er nogen i klassen, der bliver drillet, så de bliver kede af det ? ” 9 svarer ”nej, aldrig”, 21 svarer, ”nogle gange ”, mens 1 svarer ”ja, tit” ”Er der nogen i klassen, der driller dig, så du bliver ked af det ?” her er der 2, der svarer, ”ja, tit ”, 13 svarer, ”nogle gange”, mens 16 svarer; ”nej, aldrig ” I elevrådet har vi valgt at lade ledelsen tage sig af lugtgenerne og plads-problemerne. Angående den meget larm i klasserne, vil vi opfordre de enkelte klassers elever og lærere til at tage en debat for at finde ud af, om de har et generende støj problem i deres klasse.

Fortsættes i næst spalte


  Fra elevrådets side vil vi gerne prøve at få afklaret, hvor meget der bliver drillet og hvor stort et problem, det er. Hvis det viser sig, at være et større problem for enkelte elever, var det måske en ide at tage drilleri op som emne i undervisning og sfo.

Opfølgning
Undersøgelsen er be-handlet efterfølgende i skolens underudvalg for sikkerhed og sundhed, i LMU og i lærer-gruppen. I lærergruppen har man taget et tema om børns trivsel til drøftelse og valgt, at arbejde med børnenes udsagn ud fra et trivselsperspektiv.

Der er ikke endnu taget stilling til en opfølgning blandt eleverne, idet vi stadig drøfter, hvorledes man med mening indhenter elevudsagn om under-visningsmiljøet. For eksempel er de angivne lugtgener ved toiletter helt lokale og bundet til konkrete oplevelser. Udluftningen fungerer således fint.

  Skolen har et elevråd med egne vedtægter. Skolen gennemfører årligt en temauge for alle elever. Desuden “tværfag”, som eleverne efter interesse kan vælge på tværs af grupper. Der afholdes interne kurser for medarbejdere i IKT, livredderprøve, video-redigering, m.v. På underviser- henholdsvis socialpædagogmøder gives regelmæssigt faglige indlæg, og der afholdes pædagogiske dage. Skolens blad “Snuden” formidler artikler om arrangementer og andre begivenheder. Med henblik på at inddrage kommende forældre i pro-cesserne omkring deres barns start på Djurslands-skolen inviteres disse til at besøge skolen tidligt i visitationsforløbet. I juni måned afholdes informa-tionsmøde for alle nye forældre, og på den første skoledag i august deltager forældrene og mødes med ledelsen til en drøftelse af eventuelle problem-stillinger, m.v. På udskolingsårgangene deltager repræsentant fra UU og voksenhandicap-området på efterårskon-ferencerne. Desuden tilbydes skolepraktik for eleverne i 9. og 10. klasse i det omfang, dette er relevant og muligt. Djurslandsskolen er fysisk sammenbygget med Ørum skole, som er en almindelig folkeskole. Dette betyder, at skolen benytter fag-lokaler, herunder gymna-stiksal og biblioteksfaci-liteter på Ørum skole. Desuden har de to skoler i samarbejde bygget en fælles naturlegeplads. Det pædagogiske personale kan deltage på begge skolers interne kurser. Derudover opmuntres man til uformelle kontakter og samarbejder på tværs af skolegræn-serne.


        TOP
 
e